top of page

Kallelse Årsmöte 25/4 kl.18.00

Vi hälsar er medlemmar välkomna till årsmöte den 25/4 kl.18.00

Bokslut 2023 samt budget 2024 nedan,


ÅR 2023_Kungsbacka Tennisklubb
.pdf
Ladda ner PDF • 459KB

Budget2024.
.pdf
Ladda ner PDF • 97KB

Årsmöte 25 april kl.18.00

Kungsbacka Tennisklubb kallar till årsmöte i föreningen. Årsmötet äger rum i Effectahallen torsdagen den 25 april kl. 18.00.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Agenda årsmötet

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare jämte ordförande justera protokollet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Behandling av förvaltningsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan och av budget/ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

12 a Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12 b Beslut avseende finansieringsförslag gällande utbyggnad på befintlig plats. 

12 c Beslut om mandat för att gå vidare med möjlighet att bygga ut tillfälligt på befintlig plats.

13. Val av a) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Fredrik Marthinsen (omval 2 år), Anders Petersson (omval 2 år), Martin Stigh (omval 2 år), Henrik Billger (omval 2 år).

c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; Mikael Hansson (omval) samt Calle Lagnefors (omval). Förslag från valberedningen är att utöka med ytterligare en suppleant, dvs tre stycken suppleanter. Förslag Sandra Hult (nyval).

d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Valberedningens förslag är: KTK anlitar PwC.

e) en ny ledamot i valberedningen för en tid av tre år. Sammankallande till valberedningens möte är ordföranden och 3:e årets medlem av valberedningen alternativt ledamot i valberedning som suttit längst tid i valberedningen.

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Denna punkt kan delegeras av årsmötet till styrelsen.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet på Kungsbacka Tennisklubb.

 

För att vi ska få en uppfattning om hur många som kommer och för att kunna planera för enklare förtäring ber vi er anmäla er till patrik.larsson@ktk.nu senast tisdag 23/4.

 

Välkomna!

Comments


bottom of page