top of page

Kallelse årsmöte 27/4 18.00Ni hittar bokslut för 2022 nedan.

Årsredovisning2022
.pdf
Ladda ner PDF • 496KB

Budget2023
.xlsx
Ladda ner XLSX • 11KB


Årsmöte 27 april kl.18.00

Kungsbacka Tennisklubb kallar till årsmöte i föreningen. Årsmötet äger rum i Effectahallen torsdagen den 27 april kl. 18.00.

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

Agenda årsmötet


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare jämte ordförande justera protokollet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Behandling av förvaltningsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan och av budget/ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

12 a Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12 b Beslut avseende finansieringsförslag gällande utbyggnad på befintlig plats.

alt

12 c Beslut om mandat för att gå vidare med möjlighet att bygga ut tillfälligt på befintlig plats.

13. Val av a) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Maggan Stenblock (omval 2 år), Mattias Grävare (omval 2 år), Anki Cederström (nyval 2 år).

c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; Mikael Hansson (omval) samt Calle Lagnefors (omval)

d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för


en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Valberedningens förslag är: KTK anliter PwC.

e) en ny ledamot i valberedningen för en tid av tre år. Sammankallande till valberedningens möte är ordföranden och 3:e årets medlem av valberedningen alternativt ledamot i valberedning som suttit längst tid i valberedningen.

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. Denna punkt kan delegeras av årsmötet till styrelsen.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet på Kungsbacka Tennisklubb.


För att vi ska få en uppfattning om hur många som kommer och för att kunna planera för enklare förtäring ber vi er anmäla er till patrik.larsson@ktk.nu senast tisdag 25/4.


Välkomna!


Comentários


bottom of page